СНДЛ Пошук

СНИЛ Поиск - победитель в номинации "Лучший научно-исследовательский проект в области брендинга", 2017 г. На фото: Руководитель СНИЛ Елена Сергеевна Голомазова и проректор по научной работе БГЭУ Короленок Геннадий Антонович.
СНДЛ Пошук – пераможца ў намінацыі “Лепшы навукова-даследчы праект у галіне брэндынгу”, 2017 г на фота: Кіраўнік СНДЛ Алена Сяргееўна Голомазова і прарэктар па навуковай рабоце БДЭУ Каралёнак Генадзь Антонавіч.

Дэвіз СНДЛ Пошук: развіць практычныя звычкі , неабходныя для выгаднага працауладкавання ды паспяховай рэалізацыі сваіх прафісійных якасцей

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя “Пошук” створана на базе Кафедры маркетынгу і вядзе актыуную навукова-даследчую працу, з’яуляецца пераможцам конкурсу “Лепшая СНДЛ БДЭУ -2017” у намінацыі “Лепшы навукова-даследчы праект у галіне брэндынгу”.

Узагароды СНДЛ

Награды СНИЛ Поиск

Накіроуванні навукова-даследчай працы:

  • Маркетынгавыя даследаванні;
  • Распрацоука стратэгічных ды тактычных маркетынгавых вырашэнняу;
  • Маркетынгавы аудыт;
  • Распрацоука бізнес-праектау.

Вырашальныя задачы СНДЛ Пошук:

  • Фарміраванне практычных звычак распрацоукі стратэгічных ды тактычных маркетынгавых мерапрыемствау;
  • Азнаямленне з існуючымі тэндэнцыямі развіцця маркетынгу шляхам наведвання семінарау , трэнінгау , мастар-класау і г.д;
  • Інфармацыйная ды метадычная падтрымка пры падрыхтоуке бізнес-праектау для удзелу у конкурсах;
  • Забеспячэнне адаптацыі студэнцкай моладзі к сучасным эканамічным умовам і метадам вядзення прадпрымальніцкай дзейнасці.

Кантактная інфармацыя:

Кіраунік СНДЛ Пошук: Галамазава Алена Сяргееуна
Тэлефон: +375 (44) 516-20-78
e-mail: elena-golomazova@yandex.ru

image_pdfimage_print